Poznámky - výkony stavební geodézie

Přirážky a srážky

 1. Ceny pro pol. 1 a 2 platí ve standardních situacích s vnitřní přesností +/- 5 cm. Při požadované vyšší přesnosti lze uplatnit přirážku k cenám až do výše + 100 %.
 2. Vytyčování s vyšší přesností ( např. +/- 3 mm ) se oceňuje dohodnutými cenami
 3. Při vytyčování a měření v nepříznivých meteorologických podmínkách (mráz, sněhová pokrývka a pod.), na nezpevněném povrchu ( haldy ) nebo v místě zvýšeného nebezpečí úrazu lze uplatnit přirážku k ceně do + 50 %
 4. Do počtu měrných jednotek se započítává i každá započatá měrná jednotka
 5. Nepřesahuje-li cena poskytnutých služeb v jeden den a pro jednoho odběratele částku 2 500,- Kč, použije se pro ocenění výkonu pol. č. 7
 6. Měření bude provedeno ve sjednané lhůtě, při požadavku do 48 hodin bude předem sjednána přirážka až do 100% dle objemu prací
 7. Měrnou jednotkou se rozumí:
 • pro pol. č. 3 a pol. č. 4 = 1 bod vytyč.sítě, 1 nově určovaný bod
 • pro pol. č. 5 = 1 km jednosměrné nivelace, příp. dvojí nezávislé určení výšky trigonometricky
 • pro pol. č. 6 = 10 m výšky objektu , měření ve dvou kolmých směrech
 • pro pol. č. 7 = 100 m2 zaměřené plochy 

Cena obsahuje:

Pro pol.č. 1, 2 :

 1. Studium projektu a kontrola vnitřní správnosti vytyčovacího výkresu, volba metody vytyčení.
 2. Vyhledání výchozích bodů.
 3. Výpočet vytyčovacích prvků.
 4. Vytyčení jednotlivých bodů stavebního objektu, stabilizace.
 5. Kontrola vytyčení.
 6. Zpracování protokolu o vytyčení, resp. kontrolním měření svislosti

Pro pol. č. 3 :

 1. Studium projektu, rekognoskace terénu, rozvrh tvaru vytyčovací sítě.
 2. Výběr vhodných bodů pro připojení vytyčovací sítě na S-JTSK ( body odpovídající přesnosti).
 3. Volba polohy a stabilizace nových bodů vytyčovací sítě.
 4. Stabilizace bodů.
 5. Zaměření bodů.
 6. Výpočet souřadnic.
 7. Předávací protokol - technická zpráva, seznam souřadnic, přehledka bodového pole

Pro pol. č. 4, 5, 6 :

 1. Vlastní měření.
 2. Protokol o provedeném zaměření.

Pro pol. č. 8 :

 1. Volba a návrh sítě pevných bodů.
 2. Zaměření stanoveného prostoru.
 3. Výpočetní práce podle zvolené metody výpočtu.
 4. Předávací protokol - technická zpráva, grafické zpracování, dokumentace určení objemu.

<< Zpět

© J. M. POST
zavřít